Standpunten

 

De gemeenteraadsperiode 2010-2014 wordt met vertrouwen door de fractie van de SGP-ChristenUnie tegemoet gezien. Dit kunt u afleiden uit de speerpunten die de fractie voor de periode 2010-2014 nastreeft. Deze speerpunten vormen uitgangspunt voor het handelen van de fractie. Hierop wil men graag aangesproken worden!

 Speerpunten:

• Een goede zorg voor ouderen, zorgbehoevenden en mensen met een minimum inkomen.
• Een schone, aantrekkelijke en bereikbare openbare ruimte.
• Sluiting coffeeshops en aanpakken illegale activiteiten.
• Een veilige woonomgeving door o.a. handhaving in de wijk.
• Een goede bereikbaarheid van Goes door extra afslag A58.
• Terughoudend beleid betreffende evenementen op zondag en activiteiten met (geluids)overlast.
• Een aquaduct ter vervanging van de ringbrug wanneer financieel haalbaar.
• Geen uitbreiding van het aantal koopzondagen.
• Goede zorg voor landschap, milieu en cultureel erfgoed.
• Realisatie van een goede balans tussen welzijn en economische ontwikkeling.

2014-2018
Het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 kunt u
hier bekijken. Wij nodigen u uit om met de raadsleden in contact te treden en te discussieren over zaken uit het programma.

 

Visie Goes 2040

In het visiedocument zijn o.a. de volgende aanbevelingen gedaan:
• Deel woningbouwplannen op in kleinere projecten zodat tussentijdse aanpassing op veranderende vraag mogelijk blijft.
• Geef grenzen aan voor de ontwikkeling aan de stad Goes, ‘natuurlijke’ grenzen als de A58 en A256 naast historische grenzen als dijken zijn daarbij het uitgangspunt. In het rapport is een uitgangspunten kaart opgenomen.
• Steek in op kwaliteit van de woonomgeving, dat is doorslaggevend voor vestigingskeuze. Veiligheid, voorzieningen, onderwijs en openbaar groen brengen leefkwaliteit.
• Aandacht voor stabiele huizenprijzen; dat is van groot economisch belang voor de inwoners van Goes.

Met deze lange termijnvisie geeft de SGP-ChristenUnie fractie een stabiele invulling aan de verantwoordelijkheid een goede plek te bieden aan alle inwoners van de gemeente Goes.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Uniefundering

Al jarenlang vormen de SGP en de ChristenUnie in Goes een gezamelijke raadsfractie. De samenwerkende partijen SGP en ChristenUnie hebben tot doel, elk vanuit hun eigen grondslagen en doelstellingen, een christelijke en daarmee een constructieve politieke bijdrage te leveren tot het besturen van de gemeente Goes. De partijen gaan uit van het gezaghebbend en onfeilbaar Woord van God.

Uniefundering ChristenUnie
De ChristenUnie erkent Gods heerschappij over het staatkundig leven, dat de overheid door God is gegeven en in zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat.

Grondslag SGP
De partij stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Zij belijdt mitsdien het absoluut gezag van Gods Woord (naar de zuivere Statenvertaling) over alle terreinen van het leven en derhalve mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven zoals nader uitgewerkt in het Program van Beginselen.